# دل_نوشته

دوست دارم....

ســــــــــــــاده مـــــــــی خنــــــــــــدیو دل مـــــــــــــنسخـــــــــــت زیـــــــــــــر و رو مــــــــــی شــــــــــود . . .مجـــــــــــازاتـــــــــش پـــــــــــــای خـــــــــــودم ،دلـــــــــــمآغـــــــــوش ممنـــــــــوع تــــــــــــو را مــــــــــی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید