............

عادت ندارم درد دلم را
به همه کس بگویم
پس خاکش میکنم زیر چهره خندانم
تا همه فکر کنند
نه دردی دارم و نه قلبی..

 

.........................................

 


بین مرگ و زندگی جاییست
که من سالهاست به آن پناه برده ام!
سکوت..!

 

......................................


کیلومترها حرف دارم..
اما..
در سکوت رکورد همه را شکسته ام
من به قلبم قول دادم
تنها و تنها خودم به پایش بسوزم..

 

......................................


کاش به جای "دلم"
گلویم "تنگ" نمیشد..
هوا نمیرسید و خلاص..

 

...................................


نمیدانی قهرت چه میکند..
ذهنم فلــج میشود
وقتی میخوانمت و تو نمیگویی
جـــــانـم..!

/ 1 نظر / 43 بازدید
خسرو پیری

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــُنی وقتـــی دآغونــــی وقــــتی دلــِت شکــــستـه دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی : “بیخـــیآل“…[گل][گل]