دوست دارم....


ســــــــــــــاده مـــــــــی خنــــــــــــدی

و دل مـــــــــــــن

سخـــــــــــت زیـــــــــــــر و رو مــــــــــی شــــــــــود . . .

مجـــــــــــازاتـــــــــش پـــــــــــــای خـــــــــــودم ،

دلـــــــــــم

آغـــــــــوش ممنـــــــــوع تــــــــــــو را مــــــــــی خــــــــواهـــــــــد ! . . .

 

/ 2 نظر / 17 بازدید