دعا میکنم

 

ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ...

ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ...

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻥ ...

ﮐﺴﯽ ﭺ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ...

شاید خدا دسته ﺟﻤﻌﯽ نگاهمان کرد

دعا ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺮﺍی دلهایمان....

برای چشمهایمان....

برای خنده ها و گریه هایمان

دعا ﻣﯿﮑﻨﻢ...

ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ !!!

ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﺭﺍﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ

ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﻣﺎ ﺑﯽ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺍﯾﻢ، ﻃﻠﺐ ﺁﺏ ﻭ ﻧﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ

ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺍﯼ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺨﺸﺸﻬﺎ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦها را برایمان مقدر کن...

 

آمین

 

/ 0 نظر / 46 بازدید