/ 1 نظر / 20 بازدید
روزالی پیرسون

مطالب جالبی گذاشتی توی وبلاگت فقط یه سوال تا حالا خودت هم چیزی نوشتی بگذاری؟؟؟ تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی چه میان نقش دیوار و میان آدمیت خور و خواب و خشم و شهوت شغبست و جهل و ظلمت حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت با تشکر[گل]