دل ت ن گ م. . .

دلتـــــــــــــ♥ـــــــــــنگم!..
اما تو را طلب نمی کنم..
نــــــــه اینــــکه بی نیازم
نــــــــــــــــــــــــه... !
صبــــــــوری را استــــــــــاد شـــــــده ام...!

/ 1 نظر / 22 بازدید
سایه

وقتــــــی "رفتــــــی" تا آخــــــر "بــــــرو" وقتــــــی "مانــــــدی" تا آخــــر "بمــــان" ایــــــن تــــــن.....خستــــــه ســــــت ! از نیــــــمه رفــــــتن ها............. از نیــــــمه مانـــــدن ها....